تازه های کتابخانه

زندگی خردمندانه (رویکرد شناختی - رفتاری)

 • نویسنده: مایکل نینان، ویندی درایدن
 • ناشر: ذهن آویز
 • سال نشر: 1386
 • مترجم: مترجم: درایدن, مترجم: ان‍دوز, مترجم: ح‍م‍ی‍دپ‍ور
 • موضوع: ; راه و رسم زندگی

جادوی موفقیت : برنامه ای برای خود شکوفایی

 • نویسنده: شوارتس دیوید جوزف
 • ناشر: آسیم
 • سال نشر: 1385
 • موضوع: ; موفقیت در کسب و کار راه و رسم زندگی

به جای دیگری

 • نویسنده: م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍رام‍ان‌
 • ناشر: قدیانی
 • سال نشر: 1375
 • موضوع: ; داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- قرن 14

از سالخوردگی لذت ببریم

 • نویسنده: اسکینر بوروس فردریک -1904م
 • ناشر: قدیانی کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1380
 • موضوع: ; سالمندی -- فلسفه سالمندان -- روانشناسی -سالمندان -- مهارتهای زندگی -خودراهبری

سوران سرد

 • نویسنده: جواد افهمی
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

پیش به سوی زندگی بهتر...

 • نویسنده: استوارت میچی
 • ناشر: آسیم
 • سال نشر: 1384
 • موضوع: ; موفقیت - کلمات قصار موفقیت - انگیزش -کاریکاتورها و کارتونها

م‍ع‍ج‍زه‌ واق‍ع‍ی‌ درزن‍دگ‍ی‌ (م‍خ‍ص‍وص‌ ج‍وان‍ان‌)

 • نویسنده: ت‍ال‍ی‍ف‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‍ی‌
 • ناشر: آسیم
 • سال نشر: 1385
 • موضوع: ; موفقیت -- جنبه‌های روان‌شناسی

کلیات دیوان سلطان سلیمان قانونی متخلص به محبی

 • نویسنده:
 • ناشر: بوتا
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: مصحح: م‍درس‍ی‌, مصحح: رضائی‌ حمزه‌کندی
 • موضوع: ;س‍ل‍ی‍م‍ان‌ اول س‍ل‍طان‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ اول 900 - 974 ق‌‌.

دیوان اشعار ترکی سید عمادالدین نسیمی

 • نویسنده: عمادالدین نسیمی
 • ناشر: اختر
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ; شعر ترکی -- ایران -- قرن 8ق.

ایکی اود آراسیندا

 • نویسنده: یوسف وزیرچمن‌زمینلی
 • ناشر: انتشارات نباتی, انتشارات آذرتورک
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: پورشریف
 • موضوع: ; داستان‌های ترکی آذربایجانی -- قرن 20م.