تازه های کتابخانه

آدرین کوچولو

 • نویسنده: ش‍ع‍ر م‍ری‍م‌ ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌؛ن‍ق‍اش‍ی‌ ش‍ه‍روز ص‍اح‍ب‍ی‌
 • ناشر: نگارینه
 • سال نشر: 1384
 • مترجم: تصویر‌گر: صاحبی
 • موضوع: ; شعر کودکان

حرف بیست و هفتم: ل

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر مجتبی عصیانی خوزانی, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف بیست و ششم: گ

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر محبوبه رنجبران, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: رنجبران, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف بیست و پنجم: ک

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر محبوبه رنجبران, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: رنجبران, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف نهم: خ

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر پرنیان شمس, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: شمس, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف هشتم: ح

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر پرنیان شمس, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: شمس, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف هفتم: چ

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان‌بروجنی, تصویرگر پرنیان شمس, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: شمس, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف ششم: ج

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر پرنیان شمس, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: شمس, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف پنجم: ث

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر مریم کارکوب, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: کارکوب, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر

حرف چهارم: ت

 • نویسنده: شعر آذر صادقیان؛داستانک بنفشه رسولیان بروجنی, تصویرگر مریم کارکوب, طراح گرافیک مجتبی عصیانی خوزانی, ویرایش کارگاه تالیف و تدوین نشر نوشته
 • ناشر: نشر نوشته، کتاب های خورشید خانوم
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: کارکوب, گرافیست: عصیانی
 • موضوع: ; الفبای فارسی -- شعر